Katsutoshi Sasaki + Associates, Photography courtesy and copyright Toshiyuki Yano

Katsutoshi Sasaki + Associates, Photography courtesy and copyright Toshiyuki Yano